Ξεκινήστε Σεμινάρια τώρα!

Τι είναι τα Παράγωγα Προϊόντα

Τα παράγωγα προϊόντα είναι προθεσμιακές συμβάσεις που διαπραγματεύονται συνεχώς σε οργανωμένη αγορά και μέσω των οποίων μπορούν οι επενδυτές να απεικονίσουν μελλοντικές προσδοκίες για την αξία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή ενός δείκτη. Η τιμή ενός παράγωγου προϊόντος συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της τιμής άλλων, πρωτογενών προϊόντων. Έτσι, τα παράγωγα προϊόντα αναφέρονται σε μετοχές, δείκτες μετοχών, ομολογίες, συνάλλαγμα ή εμπορεύματα. Διεθνώς, τα πιο δημοφιλή παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) και τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options).

Η επίσημη και οργανωμένη Αγορά Παραγώγων προϊόντων στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1997 και η λειτουργία της ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1999.

  1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) - Futures επί μετοχών και δεικτών
  2. Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ) - Options επί μετοχών και δεικτών
  3. Συμβάσεις Repos έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή σε άλλη διμερή βάση επί:
    • μετοχών που υπάγονται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς και συνιστούν υποκείμενη αξία
    • μετοχών που συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων
    • μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί Ειδική Διαπραγμάτευση μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στα σεμινάρια της Prelium Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ παρέχονται στους συμμετέχοντες δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο επόμενο διαθέσιμο σεμινάριο εδώ.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο στην εφαρμογή ZTrade™


Για την λήψη του Android app Prelium on line κάντε click εδώ.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο σας στο
Web PreliumTrader


Για την λήψη της πλατφόρμας, κάντε click εδώ.


Για την είσοδο σας στο Mobile PreliumTrader κάντε click εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες για το Prelium (LF) Total Return Fund